ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «КДЕМЗ»

(код за ЄДРПОУ 19130857)

            Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (надалі – Товариство),  яке знаходиться за адресою 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 10.04.2013 р. о 10 годині за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, будівля літера «Г», кабінет головного енергетика.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку минулих років після трансформації балансу відповідно до МСФЗ.

9. Про розподіл прибутку за 2012 рік.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради .

11.Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

            Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах буде проводитись 10.04.2013 р. з 9 години 00 хвилин до 9 години 55 хвилин  за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів.

            Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – на 24 годину 04.04.2013 р.

            Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного до дати проведення загальних зборів  за адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40, кабінет голови правління Товариства  у робочі дні з 9 до 16 години;  у день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Відповідальний за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – голова правління Товариства Пшеченко О.Г. Довідки за телефоном  044-417-71-85.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства,     тис. грн.

Найменування показника

Період

звітний

2012

попередній

2011

Усього активів

13510,1

8902,8

Основні засоби

4917,8

5132,1

Незавершені капітальні інвестиції

512,6

0

Запаси

5,1

6,7

Сумарна дебіторська заборгованість

4351,5

1319,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

3702,9

2444,1

Нерозподілений прибуток

7236,0

4937,2

Власний капітал

1981,6

1930,4

Статутний капітал

3500,0

1425,4

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

639,8

527,9

Чистий прибуток (збиток)

2350,0

1023,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

12979314

5701740

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

17

17


Наглядова рада

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа